Módszertani útmutató Témanap Kerettantervi kapcsolatok Óravázlatok Feladatválogató

Módszertár - Kerettantervi kapcsolatok

A téma tartalma:
Környezet-
ismeret 1-4.
Technika
és életvitel 1-8.
Rajz és vizuális kultúra 1-8.
Egészségtan modul 6., 8.
Kémia 7-8.

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Módszertani útmutató

Az oktatócsomag kapcsolódási pontjai a kerettantervhez(2003)

Az oktatócsomag könnyebb adaptálhatósága érdekében az alábbiakban kiemeltük a Kerettanterv (2003) azon műveltségi területeit, moduljait, ahol közvetlenül a tanórákba beépíthetők a hulladékos ismeretek, illetve az oktatócsomag egyes feladatlapjai.

Környezetismeret 1-4.


Célok és feladatok

A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet önálló megismerésére, alkotóinak, jelenségeinek “felfedezésére”. Jól értelmezett, könnyen felidézhető, egyszerű kognitív műveletek végzésére alkalmas képzeteket alakítson ki a közvetlenül vagy közvetve megismerhető természeti és ember által létesített környezetről. Javítsa a tanulóknak a környezetük állapota iránti érzékenységét, alapozza meg a környezet értékeit tisztelő, azokat megóvni kész magatartásukat. Segítse őket tájékozódni természeti és társadalmi környezetükben, intse őket a veszélyhelyzetekkel kapcsolatos óvatosságra.
Kiemelt cél az óvatosságra intés, az élet- és környezetkímélő, a veszélyhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformák kialakítása, s ezzel a személyes biztonság növelése. Nyújtson ismereteket az anyag különböző formáinak érzékelhető tulajdonságairól. Segítse észlelni, és elemi szinten értékelni azok mennyiségi és minőségi változásait. Fejlessze helyes egészségszokásaikat, alapozza meg önmaguk, valamint az élő és élettelen környezetük iránti felelősségérzetüket, segítse a környezeti harmónia létrejöttéhez és fenntartásához szükséges magatartásuk és életvitelük alakulását.
 

   Évf.  Témakörök, tartalmak  Tartalmak  Kapcsolat

2.

Az élettelen természet alapismeretei:
Az érzékszerveink szerepe a környezetünk megismerésében. A környezetben előforduló anyagok érzékelhető tulajdonságainak megfigyelése. 
Az anyagok csoportosítása (fa, kelme, üveg, papír, cserép, fém, ásvány stb.)
Az anyagok tulajdonságai és felhasználásuk, hatásuk közötti kapcsolat.
A tanuló közvetlen környezetében lévő tárgyak és élelmiszerek érzékelhető tulajdonságainak (alak, szín, felület, alaktartás, összenyomhatóság, illat, íz, hang, stb.) megtapasztalása.
Kapcsolat keresése a tulajdonság és a funkció között.
Az anyagok azon tulajdonságainak észrevétele, amelyek miatt a környezetet szennyezhetik, veszélyeztethetik.

Hulladékválogatós

Vizsgáld meg a papírt!

Veszélyek a lakásban
3. Az élettelen természet alapismeretei:
A környezetben előforduló anyagok mérhető tulajdonságai.
A változások megfigyelése.

Megfigyelések, tapasztalatok, mérési eredmények rögzítése írásban önállóan, előzetes megbeszélés után.

Hulladékválogatós
4. A megismerési módszerek alapozása
Megfigyelés, leírás, összehasonlítás, csoportosítás, vizsgálódás, egyszerű kísérletek végzése, a tanulók közvetlen környezetében lévő tárgyak, élőlények érzékelhető tulajdonságai körében, a folyamatok nyomon követése, következtetések, egyszerű összefüggések felismerése.
Önálló mérés a gyakori szabvány mértékegységek alkalmazásával.


A tapasztalatok lejegyzése, rendezése, elemzése tanítói segítséggel. Folyamatos megfigyelés.
Méréssor megtervezése, végzése.

Hulladékválogatós
4. Az élettelen természet alapismeretei:
Az otthon tisztasága, szennyező forrásai.
Környezetünk tisztasága, szennyezettsége.
A lakóhely levegőjének, vizeinek tisztasága, szennyezettsége. Szennyező források a környezetben, a szennyezés hatása az élőlényekre, az emberre. A megelőzés, a védekezés lehetőségei. 


Különválogató hulladékgyűjtés.
A környezet szennyeződése miatt kialakuló veszélyhelyzetek felismerése, az önvédelem lehetőségének megismerése.
 

Folyamatos megfigyelések egyszerű vizsgálatok, kísérletek a levegő, a víz a talaj tisztaságáról
Környezetünkből vett vízminták egyszerű vizsgálata. Egyszerű eljárás a víz tisztítására, szűrésére. A lakóhely levegőtisztaságának megfigyelése. Levegő-, víz-, talajvizsgálat érzékszervekkel és egyszerű vizsgáló eszközökkel (
pl. nagyító, szűrőpapír)
A különválogató hulladékgyűjtés jelentőségének felismerése és szükségességének belátása. 
A lakóhely környezetében előforduló anyagok összetettségének észrevétele. Kapcsolat keresése az egyes anyagok tulajdonságai és a környezetszennyezés között. Jelenlegi viselkedésünk, szokásaink és azok jövőbeli környezeti hatásai közötti egyszerű összefüggések felismerése.

Hulladékválogatós

A szelektív hulladékgyűjtés formái

Hulladékos memória játék

Vizsgáld meg a papírt!

Mágneses vonzerő

Műanyagok azonosítása

Üvegfestő

Textilház

Veszélyek a lakásban

Vásárolj okosan!

Négy "lépés" a környezetért

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu