Módszertani útmutató Témanap Kerettantervi kapcsolatok Óravázlatok Feladatválogató

Módszertár - Kerettantervi kapcsolatok

A téma tartalma:
Környezet-
ismeret 1-4.
Technika
és életvitel 1-8.
Rajz és vizuális kultúra 1-8.
Egészségtan modul 6., 8.
Kémia 7-8.

Kapcsolódó témák:

Feladatválogató
Óravázlatok
Módszertani útmutató

Az oktatócsomag kapcsolódási pontjai a kerettantervhez(2003)

Technika és életvitel 1-8.


Célok és feladatok

A tantárgy célja olyan rendszerszemléletű gondolkodásmód célzatos és következetes kialakítása, amely fokozatosan feltárja a természetben és társadalomban élő ember és az általa létrehozott technikai környezet bonyolult összefonódását és kapcsolatrendszerét.
A tantárgy célja az is, hogy bemutassa a környezeti károsodások és azok megelőzésének módjait, a fenntartható fejlődés összefüggéseit és követelményeit, a problémák rendszerét és lényegét átlátó környezetgazdálkodást. Akármilyen komplex természettudományos oktatási rendszert is képzelünk el, az csak tüneti kezelést mutathat be a technika okozta környezeti károk megszüntetésére. Az okok megelőzésére kell a hangsúlyt helyezni, és erre alkalmas a rendszerszemléletű technikai nevelés.
A Technika és életvitel tantárgy komplexitásában mutatja be a társadalom, az ökoszisztémák és a technikai rendszerek együttlétezését. Az életviteli ismeretek körébe tartoznak pl., a háztartástan a szűkebb lakóhelyi környezet, a lakás és környéke, a kertgazdálkodás. Az életet és környezetet védő magatartáshoz szükséges alapvető ismeretek és készségek elsajátítása, gyakorlása.
 

   Évf.  Belépő tevékenységformák  Tartalmak  Kapcsolat

1.

Anyagok
Ismerkedés az anyagokkal, pl. agyag, homok, fa, termések, levelek, szalma, nád. Az anyagok tulajdonságainak vizsgálata érzékszervekkel.
A természetes és a mesterséges környezet anyagai. A lakás, az iskola, a játszótér tárgyai és anyagaik. A természetes anyagok.

Hulladékválogatós

Vizsgáld meg a komposztot!

2.

Anyagok és megmunkálásuk, felhasználásuk
A papírkészítés műveletsorának elmesélése.
A takarékos anyagfelhasználás szabályainak betartása.Az anyagok vizsgálata anyagtulajdonságok.
Az anyagok feldolgozása. Célszerű és takarékos anyagfelhasználás.
A papírkészítés folyamata.
A nyersanyag, az alapanyag és a termék fogalma.

Vizsgáld meg a papírt!

Mágneses vonzerő

Műanyagok azonosítása

Üvegfestő

Textilház

Papírmerítő műhely az iskolában

2.

Tervezés, építés
Egyszerű tárgy (pompon, rongybaba, papírkorona) tervezése és készítése, egyéni elképzelések megvalósítása.
Szobrászműhely

Textilház

2.

Háztartástan, életvitel
A ház körüli (otthoni) teendőkben való részvétel, a házimunkákban való szerepvállalás elmesélése. Kézi varrás.

A házi munkák fajtái. A takarékoskodás fontossága.
A ruházkodás. A ruhák anyagai és azok származása. A gyapjú feldolgozása. A textil megmunkálása.

Vásárolj okosan!

Textilház

3. Ember és környezete
A környezet tárgyainak anyagai, és eredetének megismerése

 


Élővilág és tárgyi környezet. A biológiai élőhelyek hasznosítható anyagai. A hasznosítható élettelen anyagok

Vizsgáld meg a komposztot!
3. Anyagok megmunkálása, felhasználása
Anyagok összeválogatása használati tárgyak készítéséhez a szerkezet, tulajdonság, funkció összefüggéseire alapozva, pl. bábparaván készítés papírok, szövetek és fák felhasználásával. 
Az előkészítő és átalakító műveletek elvégzése.
Tárgykészítés, saját ötlet megvalósítása, a funkció, forma, esztétikum együttes figyelembevételével.

 

 

Az anyagok vizsgálata. Az anyag látható szerkezete. Formálhatóság és terhelhetőség.
Az anyagok átalakítása.
A szerkezet, a tulajdonság és a funkció összefüggése. 
A mai és régi használati tárgyaink funkciója.

 

 

 

Vizsgáld meg a papírt!

Mágneses vonzerő

Műanyagok azonosítása

Üvegfestő

Textilház

Veszélyek a lakásban

Szobrászműhely

Van már papírgyűjtőtök?

4. Anyagok megmunkálása, fölhasználása
Technológiai lépések helyes alkalmazása, önálló tervezés és kivitelezés, pl. papírdoboz, ékszerek tervezése és készítése különböző anyagok felhasználásával.
Az alapanyagok célszerű kiválasztása és a legkevesebb hulladékra törekvés a munkafolyamatokban. 
A festés, szövés, papírmerítés technológiai lépéseinek megismerése és helyes alkalmazása.


Az anyagok vizsgálata. A szerkezeti anyagok és szerepük. Az üveg. A műanyagok.
Az anyagok átalakítása (feldolgozása).
Az alapanyag, a résztermék, a félkész termék, a termék, a hulladék és a melléktermék fogalma.
5. Anyagok és átalakításuk
Az anyagvizsgálatok elemi módszereinek alkalmazása, tapasztalatok szerzése az anyagok tulajdonságairól.

Az anyagok csoportosítása
Természetes anyagok. pl. fa, az agyag, a kő. 
Feldolgozott (átalakított) anyagok, pl. a textil, az üveg, a fémek, a műanyagok.
Az anyagok érzékelhető tulajdonságai, az egyszerű anyagi tulajdonságok megismerése.
Az anyagok formálhatósága, alakíthatósága, felhasználása.

Vizsgáld meg a papírt!

Mágneses vonzerő

Műanyagok azonosítása

Üvegfestő

Textilház

Veszélyek a lakásban
5. Háztartástan, életvitel
A korszerű, környezetkímélő konyhai tevékenységek gyakoroltatása.
A textilanyagok egyszerű vizsgálati módszerei-pl. ismeretlen anyagok megnevezése egyszerű érzékszervi tapasztalás után.
A szálasanyagok feldolgozása, szövés, hímzés, csomózás.

A háztartási hulladékok kezelése.

Textíliák és szerepük. A textilanyagok egyszerű vizsgálati módszerei. A textilnyersanyagok csoportosítása. A növényi, állati eredetű és mesterséges szálasanyagok.
Hulladékos memóriajáték

Textilház

6. Az ember és környezete
A környezet rendszeres tisztántartása.
Hulladékgyűjtés.
Hulladékos memóriajáték

Hulladékválogatós

A szelektív hulladékgyűjtés formái

A nyomok a szeméttelepre vezetnek

6. Anyagok és átalakításuk
Szelektív hulladékgyűjtés az iskolában.
Nyersanyag és alapanyag.
A környezetszennyezés megelőzése, környezetkímélő technológiák. Hulladék és melléktermék.
6. Háztartástan és életvitel
Munkaszervezés
A háztartási munkafolyamat megfigyelése, elemzése. A munka beosztása. Beszélgetés a szelektív hulladékgyűjtés feltételeiről és lehetőségeiről.


A háztartási munkák fajtái. Háztartási munkamegosztás. A háztartási hulladékok szelektív gyűjtése.
Hulladékos totó

Hulladékos memóriajáték

Hulladékválogatós

A szelektív hulladékgyűjtés formái

7. Anyag és energia 
Állapotváltoztató- és megóvó technológiák
Néhány konkrét gyártási technológia vagy vertikum (pl. acél, alumínium, papír) bemutatása és összehasonlítása.
Energiatermelő technológiák
Az erőművek működésének összehasonlítása.
Az alternatív energiahasznosítás egy formájának bemutatása, pl. egyszerű napkollektor (naptó) összeállítása vízmelegítésre.
A termelés, mint technológiák láncolata. A gyártás folyamata. Alapanyag, termék, hulladék, melléktermék.
Az erőművek működése. Hulladékégetők. Az erőművek és a bányászat környezetkárosító hatásai Az üvegházhatás és az ózonlyuk változásainak feltételezett okai. Környezetkímélő technológiák, környezetkímélő és alternatív energiaforrások. A napenergia, a szélenergia, a földkéreg melege és a biomassza, mint energiaforrás.
Hulladékos memóriajáték

Hulladékválogatós

A nyomok a szeméttelepre vezetnek

Ártalmatlanítható?

7. Anyag és energia
Az anyagok tulajdonságai, anyagvizsgálatok
Anyagkiválasztás. az összetétel, tulajdonság és funkció alapján. 
A helyettesíthetőség és cserélhetőség szempontjainak megállapítása az anyag tulajdonságainak és a kívánt funkciónak megfelelően.

Az anyag szerkezetének és tulajdonságainak kapcsolata. A fémek technológiai tulajdonságai és alkalmazásaik. Ötvözet, ötvözés. 
A műanyagok alapanyagai, előállításuk és tulajdonságaik. A műanyagok alkalmazásai. Az anyagok helyettesíthetősége, cserélhetősége. A textíliák alapanyagai és felhasználásuk. A környezetet szennyező anyagok újrahasznosítása.

Vizsgáld meg a papírt!

Mágneses vonzerő

Műanyagok azonosítása

Üvegfestő

Textilház

Veszélyek a lakásban
8. Háztartástan, életvitel
Gazdálkodás
Példák az agresszív reklám típusaira. 
A fogyasztói érdekvédelem érvényesítése a gyakorlatban. Beszélgetés a háztartási hulladék szelektív gyűjtésének lehetőségeiről az ipari újrahasznosításhoz
 
A fogyasztói társadalom és a reklám. 
Anyag- és energiatakarékosság a háztartásban.
Vásárolj okosan!

A nyomok a szeméttelepre vezetnek

Négy "lépés" a környezetért

A szelektív hulladékgyűjtés formái

  

 

Copyright ® 2004. Csalló Attila

Templomdombi Általános Iskola, Szentendre

Hulladek-suli@freemail.hu